<>

Regulamin Cmentarza Katolickiego

Parafii Rzymskokatolickiej

p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną troską. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, póz. 1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z 28 lipca 1 993r. (Dz. U. Nr 51, póz. 318) stanowi się,

co następuje :

§ 1.

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej „Cmentarzem”, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu  Pl. F. Chopina 13, zwanej dalej „Parafią”.

§ 2.

1. Proboszcz Parafii p. w św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu sprawuje jednoosobowo Zarząd nad Cmentarzem.

2. Z upoważnienia Proboszcza bezpośredni nadzór nad Cmentarzem sprawuje Kierownik Cmentarza Adam Malinowski. Biuro Kierownika Cmentarza mieszczące się w Sierpcu przy ul. Mickiewicza 19 czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo-16.00, tel. 24-275-19-66. W wakacje i ferie zimowe godziny urzędowania mogą ulec zmianie

3. Dokumentację Cmentarza i wszelkie sprawy nie zastrzeżone w Regulaminie dla Zarządu Cmentarza prowadzi Kierownik Cmentarza.

§ 3.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7.00 do godziny 20.00, w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku.

2. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

§ 4.

1. Kierownik Cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza.

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.

2. Posegregowane śmieci należy składać do pojemników.

3. Kierownik i Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.

4. Prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.

5. Kierownik i Zarząd Cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody, które nie są następstwem ich zaniedbania lub zaniechania.

6. Przebywanie na Cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak: wichura, gołoledź, śnieżyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

7. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

8. Każdy grób powinien mieć ujawnionego w dokumentacji Cmentarza dysponenta grobu a ponadto powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację dotyczącą osoby zmarłej z podaniem jej imienia i nazwiska oraz datą zgonu.

§ 5.

1. Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia Kierownika Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac remontowych, budowlanych i kamieniarskich.

2. Należy uzyskać pisemne zezwolenie Kierownika Cmentarza na wszelkie czynności wykonywane na Cmentarzu, a w szczególności.:

1/. urządzenie pogrzebu,

2/. ekshumację zwłok, bądź ich przeniesienie do innego grobu,

3/. budowę nowego grobowca, pomnika, nagrobka lub katakumby,

4/. remont grobowca, pomnika i nagrobka dotyczący w szczególności wymiany płyty, tablicy bądź wykonanie innych tym podobnych prac,

5/. budowę chodników, ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie,

6/. sadzenie drzew.

3. Bez zgody Kierownika Cmentarza nie wolno kopać i odkrywać grobów, chować zwłok lub ludzkich szczątków. Prace te można rozpocząć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Kierownikiem Cmentarza oraz zgodnie z uzyskanym zezwoleniem.

4. Zezwolenie na wykonanie prac, o których mowa w ust.2 traci swoją ważność po upływie trzech miesięcy od daty jego wydania.

5. W czasie wykonywanych prac na Cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, które winien okazywać Kierownikowi Cmentarza.

6. Kierownik Cmentarza może uzależnić wydanie zezwolenia na urządzenie pogrzebu, wykonywanie prac remontowych, budowlanych bądź kamieniarskich od wpłacenia kaucji zabezpieczającej, której wysokość w zależności od zakresu przewidzianych usług określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

7. Kaucja przeznaczona jest na pokrycie udokumentowanych kosztów usunięcia ewentualnych szkód powstałych na Cmentarzu przy urządzeniu pogrzebu lub wykonywaniu prac, o których mowa w ust.2, o ile nie zostaną one naprawione w terminie 3 dni od wezwania dokonanego przez Kierownika Cmentarza.

8. Niewykorzystaną kaucję w nominalnej wysokości (bez oprocentowania, ani waloryzacji) Kierownik Cmentarza zwraca w terminie 3 dni od zgłoszenia zakończenia prac na Cmentarzu.

§ 6.

1. Wykonanie prac remontowych, budowlanych i kamieniarskich nie może zakłócać spokoju i powagi Cmentarza oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

2. Prace remontowe, budowlane i kamieniarskie można wykonywać wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00, z wyłączeniem okresu od 25 października do 4 listopada oraz dni ustawowo wolnych od pracy i w święta kościelne. Prace prowadzone w ww. czasie będą traktowane jako nielegalne.

3. Prace remontowe, budowlane i kamieniarskie mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

4. Na grobach można ustawiać nagrobki i pomniki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

5. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.

6. Przygotowywanie, mieszanie i składowanie zaprawy betonowej bezpośrednio przy grobie i na alejkach cmentarnych może być dokonywane jedynie przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń wykluczających zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie grobów i terenu Cmentarza. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

7. Nadmiar ziemi, gruzu oraz śmieci pochodzące z prac kamieniarsko-budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty, a teren objęty pracami uporządkowany. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy spoczywa na osobie, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka.

8. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach remontowych, budowlanych i kamieniarskich do pojemników ustawionych na Cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

9. Kierownik Cmentarza ma prawo na terenie Cmentarza do kontroli pojazdów, sprzętu, przewożonych i przenoszonych materiałów oraz do kontrolowania, czy prace wykonywane są zgodnie z wydanym zezwoleniem i przez upoważnione do tego osoby (podmioty gospodarcze) .

§ 7.

1. Na terenie Cmentarza zakazuje się :

1/. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2/. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania śmieci poza przeznaczone do ich składowania pojemniki,

3/. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

4/. ustawiania ławek, płotów itp. naniesień utrudniających komunikację i ruch pieszy,

5/. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

6/. przemieszczania nagrobków.

7/. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z Cmentarza wszelkich trwałych elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków) oraz elementów małej architektury,

8/. przebywania na Cmentarzu poza godzinami otwarcia,

9/. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki  rodziców,

10/. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy zarobkowej,

11/. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek,

12/. sadzenia i usuwania drzew,

13/. wypalania śmieci,

14/.wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren Cmentarza bez zezwolenia Kierownika Cmentarza,

15/. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,

16/. wprowadzania zwierząt,

17/. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,

18/. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,

19/. uprawiania żebractwa.

2. Każda osoba, która naruszając zakazu określone w ust.1 spowoduje szkody materialne na terenie Cmentarza obowiązana jest do ich pokrycia w pełnej wysokości.

§ 8.

1. Na Cmentarzu pobierane są opłaty za :

1/. wykupienie miejsca pod grób, zwane „placowym”,

2/. przedłużenie okresu dysponowania grobem,

3/. wydanie zezwolenia na wykonywanie wszelkich prac remontowych, budowlanych i kamieniarskich oraz za sprawowanie nadzoru nad tymi pracami,

4/. korzystanie z kaplicy podczas ceremonii pogrzebowych,

5/. korzystanie z terenu i urządzeń Cmentarza przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe i cmentarne,

6/. nadzór nad ekshumacją zwłok,

7/. dokonanie wpisu w dokumentacji Cmentarza o zmianie dysponenta grobu.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust.1 ustala Zarząd Cmentarza w porozumieniu z Kierownikiem Cmentarza w zależności od zakresu zgłaszanych prac i na podstawie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza, a do ich pobierania jest uprawniony Kierownik Cmentarza.

3. Opłaty, o których mowa w ust.2 powinny być uiszczone wraz ze zgłoszeniem wniosku w sprawach, o których mowa w ust.1.

4. Informację o wysokości opłat zawiera Załącznik Nr. 1 i Załącznik Nr.2 do Regulaminu. Niniejsze opłaty przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów administracji Cmentarza. Informacje o ponoszonych kosztach w skali roku podane są w Załączniku Nr. 3 do Regulaminu i dostępne u Kierownika Cmentarza..

§ 9.

1. Przez wykupienie miejsca pod grób nie nabywa się prawa własności tego miejsca, a osoba uiszczająca opłatę staje się jedynie dysponentem tego miejsca przez okres 20 lat.

2. Kolejne opłaty za wykupienie miejsca pod grób wnosi się w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty.

3. Po upływie okresu wykupienia miejsca, dysponent grobu powinien, bez wezwania, wnieść opłatę za następny 20-letni okres a Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania dysponenta grobu o upływie tego okresu.

4. Opłaty za wykupienia miejsca pod grób nie podlegają zwrotowi.

5. Osoba ubiegająca się o dysponowanie istniejącym grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez złożenie Kierownikowi Cmentarza niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

6. Wszelkie konsekwencje prawne wynikające z działań podejmowanych przez osoby nieuprawnione do dysponowania grobem obciążają te osoby.

7. W przypadku braku dysponenta grobem decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarząd Cmentarza.

8. Jeżeli upłynie 20-letni okres uprawniający do dysponowania grobem i nie zostanie uiszczona opłata przedłużająca ten okres, to przyjmuje się, iż nastąpiła rezygnacja z dalszego użytkowania grobu a miejsce to przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarza. W takiej sytuacji prawo użytkowania grobu może być przekazane innej osobie.

9. W przypadku nie zapłacenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób, o dalszym przeznaczeniu grobu decyduje Zarząd Cmentarza. Może go użyć do pochowania innej osoby lub przywrócić prawo do grobu po wpłaceniu zaległej opłaty. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest nie wcześniej, niż po upływie jednego roku od upływu terminu uiszczenia zaległej opłaty.

10. Po wygaśnięciu prawa do dysponowania grobem jego dotychczasowy dysponent zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie uczyni tego w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa do dysponowania grobem, to naniesienia te przechodzą na własność Zarządu Cmentarza a dotychczasowy dysponent grobu traci prawo żądania ich zwrotu lub zapłaty odszkodowania.

11. Jeżeli grób jest zniszczony i zaniedbany Zarząd Cmentarza ma prawo wezwać dysponenta grobu do jego naprawy wyznaczając półroczny termin na wykonanie niezbędnych prac. W razie odmowy lub braku możliwości skontaktowania się z dysponentem grobu Zarząd Cmentarza upoważniony jest do likwidacji grobu. W takiej sytuacji prawo do miejsca po zlikwidowanym grobie Zarząd Cmentarza może przekazać innej osobie a szczątki osób zmarłych z takiego grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.

12. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 10.

1. Do dysponowania wolnym miejscem w istniejącym grobie uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego dysponenta spoczywającego w tym grobie według poniższej kolejności :

1/. pozostały małżonek(ka),

2/. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

3/. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

4/. krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,

5/. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Z wyżej wymienionych osób, według podanej kolejności, zainteresowani zobowiązani są wskazać jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.

3. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu i nie upoważnia do przekazania go na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 1.

4. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego wymaga wyrażonej na piśmie zgody Zarządu Cmentarza.

5. Dysponentem nowo wybudowanego grobu jest osoba, która uiściła opłatę za wykupienie miejsca pod grób.

§ 11.

1. Jeżeli w istniejącym grobie jest wolne miejsce, to pochowanie zwłok kolejnej osoby zależy od zgody dysponenta grobu.

2. Na pisemny wniosek dysponenta grobu Zarząd Cmentarza może wyrazić pisemną zgodę na zwiększenie ilości miejsc w grobie uzależniając to od wniesienia nowej opłaty za wykupienia miejsca.

3. Wniesienie opłaty za wykupienie miejsca pod grób przez osobę nie będącą dysponentem grobu, ani nie wymienioną w § 11 ust.1, nie powoduje nabycia przez nią żadnych praw do grobu.

§ 12.

1. Groby oraz miejsca pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu cywilno-prawnego.

2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub miejsca przeznaczonego pod grób, Zarząd Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

§ 13.

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz.405) w następujących przypadkach :

1/. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem

właściwego inspektora sanitarnego,

2/. na zarządzenie prokuratora lub sądu,

3/. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu Cmentarza na inny cel.

2. Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia a przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.

3. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, który może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony w ust.2 przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

4. Nadzór nad ekshumacją zwłok wykonuje właściwy powiatowy inspektor sanitarny przy udziale Kierownika Cmentarza.

5. W przypadku przeprowadzenia ekshumacji miejsce to pozostaje do dyspozycji Zarządu Cmentarza, a dysponent grobu nie ma prawa do żądania zwrotu opłaty, w tym 20-letniej za wykupienie miejsca pod grób.

§ 14.

1. Grobowce na wolnym placu winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarza a dysponent grobu nie ma prawa do żądania zwrotu opłaty za wykupienie miejsca pod grób.

2. Kształt grobowców, pomników i nagrobków oraz umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru Cmentarza.

§ 15.

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu Kierownikowi Cmentarza wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu.

2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w obcym języku, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 16.

Skargi i wnioski dotyczące spraw objętych Regulaminem rozpoznaje Zarząd Cmentarza.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz.687; ze zm.).

§ 18.

Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 lutego 2013 roku, Katolicki Cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu został wpisany do rejestru zabytków.

W związku z powyższym zostały też zaostrzone pewne wymogi stawiane przez WUOZ  tak zarządcy, w tym też administratorowi cmentarza.

To wszystko wymusza także na osobach odpowiedzialnych za ten obiekt dodatkowe środki ostrożności i zaostrzenie  przepisów i warunków stawianych więc przez zarządcę cmentarza i administratora wobec osób podejmujących jakiekolwiek prace na cmentarzu, jak i wszystkim właścicielom grobów i osobom przebywającym na cmentarzu.

$ 19.

Regulamin został opublikowany na stronie internetowej Parafii oraz jest do wglądu w siedzibie Kierownika Cmentarza.

                                                                 § 20.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku i tym samym tracą moc wszelkie inne uregulowania wewnętrzne dotyczące Cmentarza.

 

Ks. Andrzej Więckowski                                                      P.P.H.U Adam Malinowski

 

/ Proboszcz /                                                                         / Kierownik Cmentarza /

 

Sierpc, 1 maja 2015 r.

Ps. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami został  opracowany i sporządzony po zakończeniu obrad i podjęciu odpowiednich Uchwał XLIII Synodu Diecezji Płockiej.

———————————————————————————————————————————————————-

Załącznik Nr. 1 do Regulaminu Cmentarza Katolickiego  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wita, Modesta i  Krescencji w Sierpcu

 

Opłaty pobierane na Cmentarzu Katolickim Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu przez Kierownika Cmentarza na utrzymanie tegoż Cmentarza.

 1. Za wykupienie na okres 20 lat miejsca pod grób, zwane ’”placowe” dotyczące:

a/ grobu jednomiejscowego  kwota                  ………….  400 zł. + Vat

b/ grobu dwu miejscowego   kwota                  ………….  600 zł. + Vat

c/ grobu trzymiejscowego     kwota                  ………….  800 zł. + Vat

 1. Za przedłużenie okresu użytkowania grobu na kolejne 20 lat kwota ta sama co

przy wykupie.

 1. Za zezwolenie na powiększenie ilości miejsc w istniejącym grobie /za każde

dodatkowe miejsce/ kwota: ….. ……………………………  300 zł. + Vat

 1. Za zezwolenie na postawienie grobowca murowanego:

a/ w przypadku pojedynczego grobu ( dwa miejsca) kwota …………  250 zł. + Vat

b/ w przypadku podwójnego   grobu (cztery miejsca) kwota ………… 500 zł. + Vat

c/ za każde następne miejsce kwota do uzgodnienia

 1. Za zezwolenie na wymianę i postawienie pomnika:

a/ w przypadku pojedynczego kwota ………………………….………  300 zł. + Vat

b/ w przypadku podwójnego   kwota ……………………………………500 zł. + Vat

 1. Za zezwolenie na wykonanie przez uprawnioną firmę prac remontowych, budowlanych i kamieniarskich innych niż określonych w p. 3 lub 4 na istniejącym grobie oraz nadzór nad ich wykonywaniem, w tym również za wjazd na cmentarz kwota:   od 70 zł. + Vat do 300 zł. + Vat. w zależności od rodzaju prac, ich zakresu i przewidywanego czasu trwania.
 2. Przy pochówku a konto wywozu śmieci kwota: ………………………. 75 zł. + Vat
 3. Za dokonanie wpisu w dokumentacji cmentarza o zmianie dysponenta grobu kwota: ……50 zł. + Vat
 4. Kaucja zabezpieczająca przeznaczona na pokrycie ewentualnych szkód powstałych przy wykonywaniu prac na Cmentarzu,  w tym także związanych z pochówkiem:    kwota od 2000 zł do 3000 zł., w zależności od rodzaju prac, ich zakresu i przewidywanego czasu ich trwania
 5.  Nadmieniamy, że w wyjątkowych i  nadzwyczajnych pojedyńczych sytuacjach opłaty te mogą być negocjowane i po uzgodnieniu z Zarządcą Cmentarza będą potraktowane jako ofiara na utrzymanie cmentarza..

 

Ks. Andrzej Więckowski                                         P.P.H.U. Adam Malinowski

/ Proboszcz /                                                                     / Kierownik Cmentarza /

 

Sierpc, 1 maja 2015 r.

——————————————————————————————————————————

Załącznik Nr. 2 do Regulaminu Cmentarza Katolickiego   Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wita, Modesta i  Krescencji w Sierpcu

 

OPŁATY POBIERANE ZA NADZÓR PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z EKSHUMACJĄ I POCHÓWKIEM NA CMENTARZU PARAFIALNYM W SIERPCU W RAMACH ADMINISTRACJI CMENTARZEM

 

 1. Nadzór przy planowaniu i kopaniu grobu:                                       150 zł. + Vat
 2. Nadzór nad budową grobowca ( w tym nad pracami ziemnymi):   300 zł. + Vat
 3. Nadzór nad budową pomnika:                                                        100 zł. + Vat
 4. Nadzór nad wszelkimi innymi pracami przy danym grobie:           100 zł. + Vat
 5. Nadzór przy pogrzebie:                                                                  200 zł. + Vat
 6. Nadzór przy ekshumacji:                                                                200 zł. + Vat
 7. Za dokonanie wpisu w dokumentacji Cmentarza o zmianie dysponenta grobu   50 zł + Vat

Ks. Andrzej Więckowski                                           P.P.H.U. Adam Malinowski

/ Proboszcz /                                                                     / Kierownik Cmentarza /

Sierpc, 1 maja 2015 r.

Wykaz prac i podjętych inwestycji przez Kierownika Cmentarza Parafialnego w Sierpcu od pierwszej chwili podpisania Umowy, a więc od 24 kwietnia 1993 roku.

 

1. Wykonanie głębokich wykopów i wymiana nowej instalacji wodociągowej.

2. Wybudowanie nowego budynku gospodarczego dla potrzeb cmentarza.

3. Przebudowa starego ogrodzenia z głębokim fundamentem betonowym, zbrojeniem oraz postawienie nowego ogrodzenia z cegły czerwonej od ul. Kościuszki na odcinku od drogi wewnętrznej do głównej bramy.

4. Połączenie starego cmentarza z nową częścią cmentarza. W tym celu rozebrano stare rozpadające się ogrodzenie i wybudowano nowe z segmentów metalowych i betonowymi słupkami.

5. Założono nową bramę z furtką przy wejściu na nową dolną część cmentarza.

6. Wykonanie przez specjalną firmę z Warszawy odwiertów w kaplicy cmentarnej celem jej osuszenia.

7. Wybudowanie muru zabezpieczającego skarpę starego cmentarza. Fundamenty są betonowe a zabezpieczenia oporowe z kamienia łupanego. Od wewnątrz jest beton a całość uzupełniono ziemią.

8. Od strony południowej wybudowano długie betonowe schody wejściowe z poręczami i podstopniami przez skarpę na teren cmentarza, co umożliwiło mieszkańcom Sierpca wejście na cmentarz od strony miasta.

9. Wybudowano na terenie cmentarza 3 pojemniki murowane na śmieci.

10 Wykonano przy bramach wejściowych na cmentarz 5 pojemników metalowych na śmieci.

11. Położono w tej większej części cmentarza kostkę brukową na alejkach.

12. Wykonano przyłącze elektryczne do kaplicy cmentarnej i instalacje oświetleniową kaplicy.

13. Wykonano specjalny przenośny ołtarz do odprawiania Mszy św.

14. Przeprowadzono na nową część cmentarza przewód wodociągowy.

15. Za zezwoleniem Urzędu Konserwatorskiego usunięto dużą ilość drzew na cmentarzu zagrażających ludziom i pomnikom.

16. Uporządkowano, usunięto bardzo dużą ilość gruzu i śmieci oraz zakupiono ziemię do uzupełnienia i umocnienia skarpy od strony wschodniej.

17. Na nowej dolnej części cmentarza położono dwa chodniki, główną aleję utwardzono leszem i żwirem oraz wybudowano rynnę betonową odprowadzającą wodę opadową.

18. Od ul. Kościuszki w dalszej części parkanu wykonano naprawy, a dwa przęsła wymurowano nowe.

19. Przebudowano bramę od strony zachodniej aby umożliwić wywóz śmieci z całego cmentarza.

20. Przy hydrancie cmentarnym wybudowano studnię dla odbioru nadmiaru wody i wykonano dla niej specjalny odpływ.

21. Zamontowano słupy do zawieszenia nagłośnienia i rozprowadzenia instalacji nagłośnieniowej.

22. Wykonano wykopy i wymurowano grób dla księży parafii sierpeckich.

23. Dla tymczasowego zabezpieczenia wykonano częściowego przełożenia dachówki, wymieniono łaty i wzmocniono krokwie na dachu kaplicy cmentarnej, której kapitalny remont przewidziany jest w najbliższym czasie.

24. Oprócz ostatnich dwóch lat co drugi rok malowanie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy cmentarnej.

25. Wykonanie i postawienie dwóch dużych krzyży metalowych na starym i nowym dolnym cmentarzu.

26. Wydatna pomoc przy budowie grobu dla Dzieci Utraconych


Warning: require_once(/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php): failed to open stream: No such file or directory in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php' (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71